logo

กลุ่มงานเลขานุการกิจ

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสถานพยาบาล ปีงบฯ 63

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

รพ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยหลายระบบและการเคลื่อนย้ายฯทางอากาศ” เพื่อลดการบาดเจ็บของผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สจจ.ชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย จัดเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จ.ชัยภูมิ หวังให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปีงบฯ 63 หวังให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบถ้วนตามมาตรฐาน

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

คก.สช.จัดประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 12 เวทีระดมพลังความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์สู่การพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

พิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top