Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2174 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา แบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ( External Storage ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ100 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างการสร้างบ้านพักราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)