logo

Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Scroll to Top