Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ร่าง)ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80ห้อง)เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อตำบลช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)