Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 136 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2174 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔