Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548    จำนวนหนังสือทั้งหมด  56785 ฉบับ
 
    การเข้าสู่ระบบ
    โปรดป้อน username และ email password ของท่าน


 
 
username
@cpho.moph.go.th
 
password / pincode
           
        ให้ผู้รับผิดชอบ เปิดดูหนังสือเวียนทุกวัน ในเวลา 10.00 น. และ 15.00 น.

 

แจ้งข่าวสำหรับผู้รับหนังสือ

   19 สค.2548 

 • เวลา post 11.15 น. ศูนย์ ICT ได้ จัดทำ เมนู "พิมพ์รายการ " สำหรับพิมพ์รายการหนังสือ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บอ้างอิง โดย เพิ่มไว้ในหน้า แสดงรายการหนังสือ

   18 สค.2548

 • เวลา post 10.45 น. ศูนย์ ICT ได้ตรวจสอบหนังสือทุกฉบับแล้ว ว่าทุกฉบับ ไม่มีปํญหาในการ download โดย กำหนดขนาดแฟ้มเอกสารไว้ที่ 30 kb ต่อเอกสาร 1 หน้า และไม่เกิน 250 kb(8 หน้าต่อ1 แฟ้ม) ดังนั้นถ้าหากหน่วยงานใดยังมีปัญหา เรื่องการ download หนังสือ ขอให้แจ้ง กลับด้วย

   17 สค.2548
 • เวลา post 10.00น. เนื่องจาก วันที่ 16 สค.2548 มีปัญหาเรื่องขนาดแฟ้มบางแฟ้ม กับ banwidth internet ทำให้ การDownload มีปัญหาไม่สามารถ Download ได้หรือต้องคอยเป็นเวลานาน และขณะนี้ ศูนย์ ICT ได้ดำเนินการปรับ ขนาด กับ bandwidth ให้เหมาะสม จึงขอให้ท่าน Download หนังสือ ทั้งหมดได้ใหม่ในวันที่ 17 สค.เวลา 11.00 น.

 


 

 

 • คำอธิบายการเข้าสู่ระบบ
  บุคลากรสาธาสารณสุขจังหวัดชัยภูมิทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ หนังสือเวียนของสำนักงานได้โดย ใช้ username และ password ของท่านที่สำนักงานออกให้ หากท่านที่ยังไม่มี email ของสำนักงานให้ สมัครได้ที่นี่ิ


 • สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบหนังสือเวียน ในฐานะ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  -สามารถ ดูรายการหนังสือ และเข้าไปอ่านสรุปสาระสำัคัญของหนังสือได้


 • สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบหนังสือเวียน ในฐานะ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับหนังสือของหน่วยงาน
  -สามารถ ดูรายการหนังสือ (เฉพาะของหน่วยงานท่านเท่านั้น) ลงรับหนังสือ ดูรายงานการลงรับหนังสือ และเข้าไป download หนังสือเพื่อดำเนินการต่อ


 • สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบหนังสือเวียน ในฐานะ ผู้รับผิดชอบการส่งหนังสือของ สสจ.
  -สามารถ ดูรายการหนังสือ ดูรายงาน ,สถิติการใช้งาน และตรวจสอบการลงรับหนังสือ