Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำหรับติดต่อผู้รับผิดชอบหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


งาน กลุ่มงาน
 เบอร์โทร 044836826-9
ฝ่ายบริหารทั่วไป
203
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข์
210,211
กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
404,405,406
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
501
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
304
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
301,302
งานพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่่
207,208,209
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
502,505
งานทันตสาธารณสุข
102,103
งานนิติการและพัสดุ
121,122,123
กลุ่มงานประกันสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
401,402,403
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร
102

หน่วยงาน : โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
1
รพท.ชัยภูมิ นางอรทัย      สิทธิเวช 044837100-4
2
รพช.บ้านเขว้า นส.นิสายชล  จุลยะโชค 044839797-9
3
รพช.คอนสวรรค์ นางนิตยา      ไกรบำรุง 044889096,044889022
4
รพช.เกษตรสมบูรณ์ นางอัมพร      วัชรหิรัญมณี 044869000,044869137-8
5
รพช.หนองบัวแดง นางสาวณัฐชยา  แฝงทรัพย์ 044872355,044872377
6
รพช.จัตุรัส นส.จรรยารักษ์   จันณรงค์ 044851499,044851200
7
รพช.บำเหน็จณรงค์ นางนิภาภร  ชาตะสุวัจนานนท์ 044859099
8
รพช.หนองบัวระเหว นางลำพอง     ลอยใหม่ 044897022,044897124
9
รพช.เทพสถิต นางทัศวรรณ   ทองกาล 044855097-8
10
รพช.ภูเขียว นายพงษ์ศักดิ์  หงษา 044861700-4
11
รพช.บ้านแท่น นายสาคร ขุมทอง 044887013,044887111
12
รพช.แก้งคร้อ นางชุติมา      บุญจิตร 044882741,044882899
13
รพช.คอนสาร นางอารีรัตน์   คงไธสง 044876593,044876409
14
รพช.ภักดีชุมพล นางศิริวรรณ  โสภาพิมลพักตร์ 044828100-1
15
รพช.เนินสง่า นางจริศษา   โพธิชัย 044846314-5

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สสอ.
ชื่อผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
1
สสอ.เมือง นางพัชรี        นิลวัฒน์ 044821546,044823151
2
สสอ.บ้านเขว้า นางยุวเรศ      ศรีภิรมย์ 044891023
3
สสอ.คอนสวรรค์ นายรัศมี        สมรรถชัย 044889101
4
สสอ.เกษตรสมบูรณ์ นส.จงกล       หิรัญวงศ์ 044869117
5
สสอ.หนองบัวแดง นายเริงศักดิ์    สมิงชัย 044872532,044872119
6
สสอ.จัตุรัส นางนพระดา    คำนึงผล 044851400
7
สสอ.บำเหน็จณรงค์ นางอรวรรณ    จงเกษกรณ์ 044859200
8
สสอ.หนองบัวระเหว นายเกรียงไกร  ตะเกียงพล 044897101
9
สสอ.เทพสถิต นายอาเขตร์     ปิ่นสุวรรณ 044857140,044857101
10
สสอ.ภูเขียว นางขษิษฐา     ศรศักดิ์ 044861280
11
สสอ.บ้านแท่น นายประดิษฐ์    รังสูงเนิน 044887003
12
สสอ.แก้งคร้อ นายอนุวัฒน์     จำปาวงษ์ 044882555,044882740
13
สสอ.คอนสาร นายมนูญ        เบญจพรหม 044876642
14
สสอ.ภักดีชุมพล นายประมวล     มากนุษย์ 044828102
15
สสอ.เนินสง่า นายสมัคร        สมิงชัย 044846249
16
สสก.ซับใหญ่ นายกลันต์        ภิรมย์ไทย 044810047-8