Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
การส่งหนังสือเวียน

    download คู่มือการส่งหนังสือ (เป็น acrobat file ใช้โปรแกรม acrobat เปิดอ่าน)
   

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งหนังสือเวียน

 • หัวหน้างาน ธุรการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  มีหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของหนังสือทุกฉบับ หากพบความไม่เหมาะสมให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีหน้่าที่ จัดทำรายงาน และ ประเมินความสำเร็จและปัญหาในการใช้งานระบบ

 • หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  หนังสือ ทุกฉบับที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรอง ความเหมาะสมก่อนนำเวียนลง ใน website

 • ผู้ส่งหนังสือ
  ก่อนทำการส่งข้อมูล ท่านต้องตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของข้อมูุลหนังสือที่ท่านกรอกในแบบส่งหนังสือ ได้แก่ เลขที่หนังสือ,วันที่ออกหนังสือ ส่งถึงหน่วยงาน และ ชื่อผู้รับผิดชอบหนังสือ
  และ เมื่อดำเนินการส่งหนังสือเวียนแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่า หนังสือ ที่ ท่านทำรายการส่งนั้น
  ปรากฎบน web site หรือไม่ และให ้ลองเข้าไป download แฟ้มหนังสือ ดูอีกครั้งหนึ่ง


 • ผู้รับผิดชอบหนังสือ
  ผู้รับผิดชอบหนังสือจะมีรายชื่อปรากฏใน ฉบับหนังสือนั้น ท่านควรจะตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือหลังจากได้นำส่งแล้วเช่นเดียวกับผู้นำส่ง และท่านต้องเป็นผู้ตรวจสอบการลงรับหนังสือของท่านทุกฉบับ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีปัญหาในการลงรับหนังสือ