Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข

 • Login เข้าระบบไม่ได้
  หากท่าน เข้าหน้า website สสจ.ชัยภูมิ -> ได้ สาเหตุจาก ระบบหนังสือ ขัดข้อง
  หากท่าน เข้าหน้า website สสจ.ชัยภูมิ -> ไม่ได้ สาเหตุจาก ระบบ internet ขัดข้อง
  หากท่านจำ password email หรือ pincode หน่วยงาน ไม่ได้
  โปรด ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ internet สสจ.ชัยภูมิ คือ คุณสัมพันธ์ พรประไพ
  ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 044836826-9 -107
 • Download หนังสือไม่ได้
  ให้ท่านติดต่อผู้รับผิดชอบหนังสือของ งาน / กลุ่มงานเจ้าของหนังสือ
  ตามชื่อที่ปรากฏในหน้าแสดงรายละเอียดหนังสือ ผู้รับผิดชอบ จะทำการตรวจสอบให้ท่าน
  ทั้งนี้ให้ท่านรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยทันที


FAQ
       รวมคำถาม ตอบที่ถามบ่อย ในการใช้งานระบบหนังสือเวัยน electronics