Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
ข้อกำหนดสำคัญ สำหรับการอ้างอิงและตรวจสอบ ในหนังสือแต่ละฉบับ

 • ที่หนังสือ
  ที่หนังสือ ออกโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะขึ้นต้นด้วย ที่ ชย.0027/
 • วันที่หนังสือ
  คือวันที่หนังสือที่ปรากฏในหนังสือฉบับจริง
 • ส่งถึง
  ส่งถึง ระบุหน่วยงานที่ต้องการเวียน
 • สรุปสาระสำคัญโดยย่อ
  ผู้รับผิดชอบหนังสือมีหน้าที่ต้องเขียนสรุปสาระสำคัญของหนังสือเพื่อประโยชน์ กับบุคลากรสาธารณสุขทั่วไป ที่ไม่สามารถ download ข้อมูล หนังสือได้
 • ชื่อผู้รับผิดชอบ
  หนังสือทุกฉบับจะต้องระบุ ชื่อผู้รับผิดชอบไว้เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานกรณีที่เกิดปัญหา
 • วันที่ส่งหนังสือ
  คือวันที่ที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัต เมื่อทำขั้นตอนการส่งหนังสือเสร็จเรียบร้อย
  มีไว้อ้างอิงคู่กับวันที่รับหนังสือ ของหน่วยงาน
 • วันที่รับหนังสือ และชื่อผู้รับหนังสือ
  คือวันที่ที่ผู้รับทำการลงรับหนังสือ ชื่อผู้รับหนังสือคือชื่อที่ login เข้ามาในระบบ