Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
ข้อกำหนดการตรวจสอบหนังสือเวียน และ การจัดทำสถิติ รายงาน

 • ผู้รับผิดชอบในการรับหนังสือของหน่วยงาน
  สามารถ ตรวจสอบการลงรับหนังสือของตนเองได้ทุกฉบับ โดย แสดงรายละเอียด วันที่ เวลา และชื่อผู้ลงรับหนังสือ
  สามารถดูสถิติการรับหนังสือ โดยเฉลี่ยจากช่วงเวลาในการส่งและลงรับ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ

 • ผู้รับผิดชอบในการส่งหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สามารถ ตรวจสอบการลงรับหนังสือได้ทุกฉบับ โดย แสดงรายละเอียด วันที่ เวลา และชื่อผู้ลงรับหนังสือ
  สามารถ ดูสถิติการรับหนังสือ โดยเฉลี่ยจากช่วงเวลาในการส่งและลงรับ เ
  สามารถ ดูรายงานสรุปการเข้าใช้ระบบหนังสือเวียน โดยแบ่งประเภทผู้เข้าใช้
  สามารถ เรียกดูรายงาน สรุปผลงานการส่งหนังสือเวียน รายเดือนได้