Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  16 สิงหาคม พศ.2548
 
การรับหนังสือเวียน

    Download คู่มือการรับหนังสือ  (เป็น acrobat file ใช้โปรแกรม Acrobat เปิดอ่าน)
   

 • งาน ธุรการ ของหน่วยงานผู้รับหนังสือ
  มีหน้าที่ เปิดดูรายงานหนังสือนำส่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  โดยสามารถเข้าดูจาก web site หรือ จาก email ของผู้รับผิดชอบระบบรับหนังสือ
  การเปิดดูให้ ทำวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และ 15.00 น.
  หากพบหนังสือถึงหน่วยงานท่าน ให้ลงรับทันทีโดยไม่ชักช้า พร้อมกับ download หนังสือลงเก็บไว้ในเครื่องของท่าน เพื่อดำเนินการต่อ หากท่านมีปัญหาในการ รับหนังสือโปรด
  แจ้งผู้รับผิดชอบหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทันที ตามชื่อที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลนำส่งหนังสือ
  หรือหากมีปัญหา การเข้าใช้งาน web site สสจ.ชัยภูมิ โปรดแจ้ง ศูนย์ ICT สสจ.ชัยภูมิทันที

  ผู้รับผิดชอบ ของงานธุรการหน่วยงานรับหนังสือ คือ ผู้ที่มีรายชื่อใน หน้ารายชื่อผู้รับผิดชอบ หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้ง ศูนย์ ICT สสจ.ชัยภูมิ ทันที